antisociální porucha osobnosti

Antisociální porucha osobnosti je jiný název pro disociální poruchu osobnosti.

Viz také anti-, porucha.