Průvodce zdravotním systémem

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěni všichni občané České republiky. Zdravotní pojišťovny, které zdravotní pojištění spravují, musí svým pojištěncům kromě jiného zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, jež vychází z nařízení vlády. Dostupnost a pokrytí zdravotní péče je v České republice jedno z nejvyšších v rámci celé OECD. Některé zdravotní služby nejsou ani v ČR hrazeny. Kromě práv mají pojištěnci také i povinnosti.


Články

 • Základní návod k používání zdravotní péče

  Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantních specialistů či v nemocnici.

 • Role pacientských organizací

  Pacientské organizace jsou důležitou součástí zdravotnického systému. Nejenže pomáhají pacientům s vážnou chorobou, ale také komunikují s představiteli státu a pomáhají pacientům dobrat se svých práv.

 • eNeschopenka (potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti)

  Každý zaměstnaný člověk dostane od lékaře potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku, pokud je nemocný, zraněný či jinak indisponovaný a nemůže vykonávat pracovní činnost. Od roku 2020 tento doklad nabyl elektronické podoby. Do té doby se vydával v pětidílné papírové podobě.

 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.

 • Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí

  Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž řídí řadu dalších organizací.

Doporučené externí zdroje

 • Žádost o evropský průkaz zdravotního pojištění

  Evropský průkaz pojištence (EHIC) slouží jako doklad, který člověka opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče. Jelikož je vydáván jako národní průkaz pojištění, každý jeho držitel je oprávněn čerpat plnou zdravotní péči na území státu pojištění a nezbytnou zdravotní péči v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. EHIC je vydáván automaticky při vzniku zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj
 • Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

  S předchozím povolením své zdravotní pojišťovny (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání konkrétní plánované zdravotní péče. Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče.

  Přejít na externí zdroj
 • Nárokové dokumenty pro čerpání zdravotní péče

  Na odkaze zjistíte, jaké potřebujete dokumenty, pokud čerpáte zdravotní péči v jiném státě, ať už jde. o péči nezbytnou či plánovanou. Jednotlivé typy dokumentů vám pak umožní buď plnou nebo částečnou úhradu zdravotní péče v zahraničí. Dokumenty si vyřizujete u své zdravotní pojišťovny před vycestováním.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči

  Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léčení uhrazeny poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, bude muset český pojištěnec (stejně jako místní pojištěnci) zpravidla zaplatit celou péči sám a teprve následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů nahradila.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční pojištění

  Pokud pojištenec vycestuje do zahraničí s cílem čerpat zde plánovanou zdravotní péči bez souhlasu své zdravotní pojišťovny, musí poskytnutou péči na místě sám zaplatit. Poté může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Náhrada nákladů se poskytuje pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotních služeb v České republice.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

  Pokud někdo čerpal neodkladnou zdravotní péči v cizině, má nárok na refundaci nákladů, avšak pouze do výše úhrady zdravotní péče na území ČR. Službu lze vyřídit osobně nebo poštou, a to na pobočce zdravotní pojišťovny. Na odkazu se dozvíte, jaké potřebujete k vyřízení žádosti dokumenty a také v čem vám pomohou asistenční služby.

  Přejít na externí zdroj