Náhrada nákladů na přeshraniční pojištění

Pokud pojištenec vycestuje do zahraničí s cílem čerpat zde plánovanou bez souhlasu své , musí poskytnutou péči na místě sám zaplatit. Poté může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Náhrada nákladů se poskytuje pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotních služeb v České republice.

Články na NZIP

 • Hrazená a nehrazená zdravotní péče: co je a co není hrazeno, kdy se doplácí?

  Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ta zdravotní služba, která zlepšuje nebo zachovává zdravotní stav pojištěnce nebo zmírňuje jeho utrpení, je pro něj přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, lékařská věda ji obecně přijímá a existují důkazy o její účinnosti. Zároveň v § 15 zákon uvádí výkony, jež se ze zdravotního pojištění nehradí, a také vymezuje úhradu na základě vyhodnocení terapeutické intervence.

 • Úhradová vyhláška

  Důležitou součástí systému veřejného zdravotního pojištění je rovněž tzv. úhradová vyhláška, která pro každý rok stanoví principy regulace všech segmentů zdravotní péče. Vyhláška tedy stanoví pravidla pro výpočet různých limitů úhrady ze zdravotního pojištění pro jednotlivé odbornosti, např. pro praktické lékaře, ambulantní specialisty a stomatology, ale rovněž i pro nemocniční péči nebo pro laboratoře.

 • Přeshraniční zdravotní péče

  Jak je to s proplácením zdravotní péče v zahraničí? Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým zdravotním pojištěním? Na jakou zdravotní péči máte nárok v zemích Evropské unie a co můžete očekávat v tzv. třetích státech? Co se rozumí nezbytnou péčí? Na tyto a další otázky by Vám měly odpovědět následující odstavce.

Doporučené zdroje

 • Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči

  Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léčení uhrazeny poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, bude muset český pojištěnec (stejně jako místní pojištěnci) zpravidla zaplatit celou péči sám a teprve následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů nahradila.

  Přejít na externí zdroj
 • Žádost o evropský průkaz zdravotního pojištění

  Evropský průkaz pojištence (EHIC) slouží jako doklad, který člověka opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče. Jelikož je vydáván jako národní průkaz pojištění, každý jeho držitel je oprávněn čerpat plnou zdravotní péči na území státu pojištění a nezbytnou zdravotní péči v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. EHIC je vydáván automaticky při vzniku zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj