Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

Pokud někdo čerpal neodkladnou v cizině, má nárok na refundaci nákladů, avšak pouze do výše úhrady zdravotní péče na území ČR. Službu lze vyřídit osobně nebo poštou, a to na pobočce . Na odkazu se dozvíte, jaké potřebujete k vyřízení žádosti dokumenty a také v čem vám pomohou asistenční služby.

Pokračujte na původní zdroj

Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

Články na NZIP

  • Hrazená a nehrazená zdravotní péče: co je a co není hrazeno, kdy se doplácí?

    Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ta zdravotní služba, která zlepšuje nebo zachovává zdravotní stav pojištěnce nebo zmírňuje jeho utrpení, je pro něj přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, lékařská věda ji obecně přijímá a existují důkazy o její účinnosti. Zároveň v § 15 zákon uvádí výkony, jež se ze zdravotního pojištění nehradí, a také vymezuje úhradu na základě vyhodnocení terapeutické intervence.

  • Poskytovatelé zdravotních služeb

    Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

  • Právo na poskytnutí zdravotní služby bez úhrady

    Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví, v jakých případech má pacient právo na zdravotní služby bez přímé úhrady. Zdravotní péči dostanete bez úhrady jen tehdy, má-li vybraný poskytovatel zdravotních služeb s vaší zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Doporučené zdroje